Prof. Dr. Ingrid Różyło-Kalinowska

Prof. Dr. Ingrid Różyło-Kalinowska

Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista (II°) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 650 prac, publikacji i doniesień zjazdowych o łącznej punktacji IF 31,76 i 1391,50 MNiI. Czynnie uczestniczyła w licznych zjazdach międzynarodowych, wygłaszając osobiście referaty i prowadząc sesje naukowe, jak też członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji. Odbyła 5 staży zagranicznych. Jest promotorem 10 ukończonych rozpraw doktorskich i 2 przewodów w toku. Od 1997 r. jest nauczycielem akademickim oraz wykładowcą na licznych kursach kształcenia podyplomowego, tym samym ma 20-letnie doświadczenie w zakresie nauczania. Jest organizatorem kursów akredytowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w trakcie odbywania specjalizacji lekarsko-dentystycznych, jak też innych kursów doskonalących. Jest organizatorem 3rd Junior Course European Academy of Dentomaxillofacial Radiology, który odbył się w Lublinie w lutym 2016 r. Była opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy II Zakładzie Radiologii Lekarskiej AM w Lublinie, którego członkowie prezentowali doniesienia na konferencjach studenckich krajowych i międzynarodowych, uzyskując nagrody i wyróżnienia. Rokrocznie prezentuje projekty w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, w 2014 r. jej projekt został uznany za najlepszy wykład Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jest autorką podręcznika pt.: „Diagnostyka radiologiczna dla stomatologów – zalecenia i przypadki kliniczne” (Wyd. Medycyna Praktyczna, 2017) i współautorką podręczników pt.: „ABC radiografii i radiologii stomatologicznej” (Wyd. Czelej 2016), „Współczesna radiologia stomatologiczna” (Wyd. Czelej, 2012 i Wyd. II 2015), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (Wyd. Czelej, 2011) wyróżnionego Nagrodą Ministra Zdrowia i „Radiologia Stomatologiczna” (PZWL, 2007), jak też rozdziałów w podręcznikach: „Współczesna stomatologia wieku rozwojowego” pod red. D. Olczak-Kowalczyk, J. Szczepańskiej i U. Kaczmarek (Med. Tour Press Int., 2016), „Radiologia. Diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG, MR” pod red. B. Pruszyńskiego i A. Cieszanowskiego (PZWL, 2014), „Periodontologia współczesna” pod red. R. Górskiej i T. Konopki (Med. Tour Press Int., 2013), „Chirurgia szczękowo-twarzowa” pod red. L. Krysta (PZWL, 2006), „Praktycznego słownika stomatologicznego (Wyd. Czelej, 2016) oraz „Słownika Stomatologicznego Angielsko-Polskiego i Polsko-Angielskiego” (Wyd. Czelej, 1999). Przetłumaczyła 8 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego, w tym 4 w całości. Jest Wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (2017-2021) oraz Przewodniczącą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (2010-2018). Kolejną kadencję pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jest Prezydentem Elektem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology i Przewodniczącą Sekcji ds. Specjalizacji tego Towarzystwa oraz członkiem grupy Task Force EADMFR, powołanej celem opracowania paneuropejskiego programu szkolenia w zakresie radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Jest Dyrektorem Regionalnym na Europę International Association of Dentomaxillofacial Radiology. Jest także członkiem towarzystw naukowych: Akademii Pierre Faucharda Sekcja Polska, European Society of Head and Neck Radiology, Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej Sapientia oraz European Society of Radiology. Od roku 2014 r. jest członkiem Komisji Stomatologicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej i zespołu ds. kształcenia tej Komisji. Od 2008 r. jest członkiem Komisji ds. Procedur i Audytów Klinicznych Zewnętrznych w zakresie radiologii, diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej powołanej przez Ministra Zdrowia. Była członkiem zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia celem opracowania programu specjalizacji w zakresie radiologii – diagnostyki obrazowej w 2014 r.
Członek rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym: „Journal of Oral and Maxillofacial Radiology” (Turcja), „Implantologia, Paradontologia Osteologia” (Ukraina) i Journal of Pediatric Biochemistry (Turcja) oraz czasopism o zasięgu ogólnopolskim: „Journal of Stomatology”, „Protetyka Stomatologiczna”, „Dental and Medical Problems”, „Polish Journal of Radiology”, „Magazyn Stomatologiczny”, „Forum Ortodontyczne”, „TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny” i „e-Dentico”. Jest recenzentem wielu czasopism, w tym z Listy Filadelfijskiej takich, jak: Angle Orthodontist, Forensic Science International, Oral Radiology, Medical Science Monitor, Acta Radiologica, European Journal of Orthodontics, Clinical Oral Investigations, Advances in Medical Sciences. Biegle zna języki: angielski, hiszpański i francuski, dobrze język niemiecki, a rosyjski i turecki w stopniu podstawowym.

more

Webinars with Prof. Dr. Ingrid Różyło-Kalinowska

On Demand Webinar

Speaker: Prof. Dr. Ingrid Różyło-Kalinowska

Register Now